Betere gezondheid en

kwaliteit van leven voor

inwoners van regio Nijmegen

Ambitie:

“Wij streven naar samenhangende eerstelijnszorg met verbinding van preventie, welzijn en zorg in de regio Nijmegen. Een integrale, afgestemde benadering waarbij betere gezondheid en kwaliteit van leven voor de burgers centraal staat.”

Doelen NOEL:

 • Is een denktank voor verbeteringen in zorg en welzijn in de regio.
 • Stimuleert samenhang en afstemming van zorg- en welzijnsprocessen waarbij organisaties van zorg, welzijn en preventie in nulde, eerste, tweede en derde lijn betrokken zijn.
 • Signaleert knelpunten, doet verbetervoorstellen en monitort de voortgang.
 • Richt zich met name op innovatieve integrale zorg- en welzijnsconcepten die sturen op effectiviteit, doelmatigheid en meerwaarde voor de burger uit de regio.

De regio Nijmegen bestaat uit zeven gemeenten (de dorpen Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn zijn sinds 1 januari 2015 een gemeente) met 309.632 inwoners (2013).

Uitgangspunten:

 • De burger staat centraal in zijn eigen omgeving waarbij zelf- en samenredzaamheid en eigen regie van de burger belangrijk zijn.
 • Verschuiving van de focus van ziekte en zorg naar een focus op gedrag en gezondheid.
 • Multidisciplinaire samenwerking dichtbij en met de burger in de wijk.
 • Gericht op de populatie in de wijk (wijkgezondheidsprofielen, wijkanalyse).
 • Streven naar samenhang en verbinding binnen de eerste lijn, met de tweede lijn en tussen zorg- en welzijnsdomein.

Over de samenwerking:

 • NOEL is een overlegplatform van regionale partijen uit zorg en welzijn om ontwikkelingen in de eerste lijn te bespreken.
 • In het NOELoverleg is aandacht voor regionale knelpunten, uitdagingen en samenhang en continuïteit, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Hierbij wordt de verbinding gezocht met andere netwerkorganisaties.
 • In het NOELoverleg wisselen partijen visies en beleidsvoornemens uit en delen partijen belangrijke ontwikkelingen en plannen vroegtijdig met elkaar, zodat strijdigheid of doublures van initiatieven voorkomen worden.
 • Waar zinnig fungeert NOEL als aanspreekpunt voor de eerste lijn voor externe partners.
 • NOEL zorgt voor een open sfeer en veilige setting om open in gesprek te zijn en eerlijk te zijn over onze eigen belangen, hierbij gaan we vertrouwelijk om met de verkregen informatie.
 • We veranderen niet wat al goed is en nemen niet over wat de betrokken organisaties en netwerken zelf al goed doen.
 • NOEL heeft een stimulerende en aanjagende rol gericht op innovaties voor integrale zorg waarbij uitwerking en implementatie bij de individuele organisaties ligt.

Werkwijze

 • Bestuurders van deelnemende partijen komen minimaal vier keer per jaar in een netwerkoverleg bij elkaar.
 • Het netwerkoverleg kent drie functies: overlegtafel, tekentafel en stuurhut.
 • NOEL kiest uit haar midden een voorzitter. De organisatie, coördinatie en ondersteuning van NOEL is momenteel belegd bij het programmateam van Robuust.
 • Er vindt (twee)jaarlijks een bijeenkomst plaats met evaluatie en vooruitblik rondom de opbrengst en meerwaarde van NOEL.
 • De uitwerking van de koers vindt plaats in een meerjarenplan.
 • Besluiten worden in consensus genomen.

Samenwerkingspartners

logos
logos
logos
logos
logos
logos

Meer weten over NOEL?

Neem gerust contact met ons op via info@regionijmegenopeenlijn.nl!