- 14 december 2017 -

Ontwikkelingen rondom Jeugd

NOEL wil de eerste lijn versterken en de verbinding leggen tussen preventie, welzijn en zorg rondom de thema’s jeugd en Wmo in de regio Nijmegen. Daarbij staat de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners in de regio centraal. Het doel is de juiste kwalitatief goede en efficiënte zorg en ondersteuning op de juiste plek, op het juiste moment. Om hiervoor te zorgen, zijn dit jaar drie initiatieven gestart.

SOH-pilot

Vanaf juni is geleidelijk gestart met het inzetten van een specialistische ondersteuner voor de huisarts op het terrein van de jeugd GGZ (SOH J GGZ) in twee wijken in Nijmegen. In totaal werken vier GZ-psychologen in het Medisch Centrum Oud-West (MCOW) en De Schakel. Acht uur per SOH per week. De huisartsen, de gemeente Nijmegen en Karakter zijn deze pilot samen overeengekomen. De SOH werkt onder verantwoordelijkheid van de huisartsen in beide centra en richt zich met name op screeningsdiagnostiek, triage, behandeling en overbruggingszorg. Deze zorg wordt drempelloos aangeboden, is niet stigmatiserend voor de patiënt en de zorgverlening door de SOH volgt naadloos op de verwijzing door de huisarts. De SOH is werkzaam op locatie van de huisarts. Elders is al veel meer ervaring opgedaan met deze ondersteuning. De huisartsen geven daar aan zeer tevreden te zijn en de patiënten kennen een hoge waardering toe aan de zorg door de SOH. Doel van de SOH-pilot is onder meer het toepassen van zogenaamde ‘matched care’, de expertise in de eerste lijn op het terrein van de jeugd GGZ te versterken en de indicatiestelling voor een verwijzing naar de jeugd GGZ te verbeteren. De SOH past de werkwijze aan die van de huisarts aan. Er is geen sprake van tweedelijns jeugdpsychiatrie. De gemeente betaalt de ureninzet van de SOH. De huisartsen krijgen een vergoeding voor de kosten die zij maken om de SOH te accommoderen binnen de eigen praktijk. De Karakter Academie evalueert het effect van de SOH-interventie.

Specialistische ondersteuner GGZ jeugdarts

Vanaf december is ook geleidelijk gestart met het inzetten van een specialistische ondersteuner voor de jeugdarts op het terrein van de jeugd GGZ (SOJ J GGZ) in dezelfde twee wijken in Nijmegen waar de pilot SOH J GGZ bij de huisartsen loopt.

Twee van de vier GZ-psychologen die werkzaam zijn als SOH in het MCOW en De Schakel werken ieder 4 uur per maand op consultatiebureau Dukenburg en consultatiebureau Nijmegen-West in de functie SOJ. Op de consultatiebureaus kunnen zij kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en hun ouders ontvangen. De SOJ werkt onder verantwoordelijkheid van de jeugdarts en richt zich net als in de functie van SOH met name op screeningsdiagnostiek, triage, behandeling en overbruggingszorg. Doel van de SOJ-pilot is onder meer de expertise in de eerste lijn te versterken op het terrein van de jeugd GGZ en de indicatiestelling te verbeteren voor een verwijzing naar de jeugd GGZ . De Karakter Academie evalueert het effect van de SOH-interventie.

Praktijkondersteuning GGZ Kind-jeugd

Per 1 september 2017 zijn Belinda Dekker en Jacqueline de Groot als praktijkondersteuners GGZ Kind-jeugd gestart voor elk acht uur per week in de huisartspraktijk ’t Weeshuis (wijk Centrum Nijmegen) en in medisch centrum Onder de Linde (wijk Lindenholt). In september jongstleden hebben beiden zich persoonlijk voorgesteld aan een grote groep belangstellenden tijdens de startbijeenkomst, waar ook de SOH zich presenteerde. Hoewel nog maar net opgestart zijn in november de eerste resultaten besproken. Het gaat nog om hele kleine aantallen, maar nu al is duidelijk dat een deel van de consulten binnen de huisartspraktijk naar tevredenheid van patiënt en behandelaar kunnen worden behandeld en dus een verwijzing naar generalistische basis GGZ of specialistische GGZ kan worden voorkomen. Ook kan een noodzakelijke verwijzing veel gerichter plaatsvinden. Deze eerste resultaten zijn hoopvol voor de toekomst.