Samen werkt beter

Overleg NOEL-jeugd/Wmo

Het overleg NOEL-jeugd/Wmo wil de eerste lijn versterken en de verbinding leggen tussen preventie, welzijn en zorg rondom de thema’s jeugd en Wmo in de regio Nijmegen. Daarbij staat de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners in de regio centraal. Het doel is de juiste kwalitatief goede en efficiënte zorg en ondersteuning op de juiste plek, op het juiste moment.

“We willen opschaling voorkomen, en meer jeugdhulpverlening vanuit de eerste lijn bieden, waarbij tweede en derde lijn ondersteunend zijn aan de eerste lijn”, zegt Gaël Pennings, huisarts en bestuurder van LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o. Het overleg stimuleert en geeft vorm aan regionale samenwerking zorg, welzijn en preventie. We doen dit met huisartsen, jeugdartsen en gemeenten (sociale wijkteams) en geven lokaal invulling aan initiatieven. Door het verbinden van initiatieven en innovaties en het delen van ervaringen wordt van elkaar geleerd.

Deelnemers van het overleg NOEL-jeugd/Wmo zijn de Huisartsenkring, OCE/CIHN, GGD Gelderland Zuid, gemeente Nijmegen, partijen uit het welzijn en projectleiders. Zij komen vier keer per jaar samen. In het overleg bespreken zij de samenwerking tussen de diverse partijen rondom jeugd en Wmo. Zij bespreken de ontwikkelingen, knelpunten en signalen uit het veld. Vanuit knelpunten worden oplossingsrichtingen en verbeteroplossingen geformuleerd. Dit wordt vertaalt naar lokale projecten, zoals bijvoorbeeld de pilots SOH JGGZ en POH JGGZ.

Voortgang en eventuele issues binnen de projecten worden vervolgens met elkaar besproken en opgepakt. Ook vindt evaluatie en monitoring plaats van de samenwerkingsafspraken en projecten. Daarnaast stimuleren en jagen deelnemers mogelijke projecten en activiteiten aan ten behoeve van de doelen van het overleg.