De kunst van geïntegreerd samenwerken

Ateliers in de eerstelijn

In de regio Nijmegen werken organisaties nauw samen om een stevige netwerkstructuur op te bouwen van eerstelijnspraktijken. Zo is er bijvoorbeeld de afgelopen jaren multidisciplinair samengewerkt via zogeheten ateliers; werkplaatsen waar professionals zich gezamenlijk inzetten voor betere gezondheid in de wijk.

De betrokken professionals werkten aan innovaties in de zorg en wisselden ervaringen uit. Vanuit wijkgezondheidsprofielen- een analysetool waarbij de gezondheid van de wijk in kaart wordt gebracht- werd de multidisciplinaire samenwerking in de regio verder vormgegeven.

Het project is inmiddels afgerond. De doorontwikkeling van Ateliers in de eerstelijn vindt nu verder plaats via NOEL: Gezonde Wijken.

Atelierprincipe:

Samenwerking van wijkgericht werkende professionals – zoals huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden- en bij voorkeur bewoners in de wijk die samen een netwerk vormen. Het doel: meer samenhang in de eerste lijn realiseren voor betere zorg en welzijn in de wijken in de regio Nijmegen.

Een terugblik…

Bekijk het filmpje over de Ateliers in de eerstelijn:

Wijkgezondheidsprofiel

In het netwerk is gewerkt aan de omslag van ‘versnipperde zorg voor ziekte’ naar ‘samenhangende zorg’ voor gezondheid en zelfstandigheid. Met name voor ouderen, mensen met een chronische ziekte, mensen met ggz-problemen en jeugd met complexe problemen. Via het gezondheidsprofiel zijn de gezondheidsgegevens van de wijk in beeld gebracht.

Het wijkgezondheidsprofiel geeft de professionals en bewoners:

  • inzicht in de gezondheid van de wijk;
  • de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan;
  • op basis van de informatie over de wijk de mogelijkheid om samen prioriteiten te stellen en keuzes te maken voor projecten/activiteiten.

Professionals en bewoners pakten projecten op die gericht zijn op de specifieke wijkproblemen, verbetering van de gezondheid van bewoners of ter preventie van gezondheidsklachten in de wijk. Hierdoor hebben professionals en bewoners actief bijgedragen aan het oplossen van de problemen van een wijk.

Bekijk het filmpje over de gezondheidsprofielen:

Een overzicht van activiteiten

  • In de periode van 2010 tot 2013 zijn er negen experimenteerwijken ingericht. In deze wijken zijn wijkgezondheidsprofielen ontwikkeld als instrument om gezondheidsgegevens van wijk of gemeente in beeld te brengen. Aan de hand van de bespreking van het wijkgezondheidsprofiel zijn in deze wijken door zorg- en welzijnsprofessionals prioriteiten gesteld om mee aan de slag te gaan. Vaak zijn dit preventieve thema’s, zoals preventie van overgewicht en depressie. De besprekingen hebben een bindend vermogen.
  • Activiteiten die zijn opgepakt zijn onder andere: Alcohol, mijn zorg en Integrale aanpak overgewicht.
  • In 2013-2014 zijn er voor alle wijken in de regio Nijmegen gezondheidsprofielen opgesteld. Met het uitzetten van de wijkgezondheidsprofielen willen de partijen een stevige stimulans geven aan de samenwerking tussen zorg en welzijn en een preventieve aanpak van gezondheidsthema’s versterken.
  • Er is een onderzoek geweest v.w.b. de implementatie van de wijkgezondheidsprofielen.
  • Op basis van de aanbevelingen uit dit onderzoek liep er in het najaar van 2015 een project voor verdere doorontwikkeling en verspreiding van de ateliers. Besloten is om dit onder te brengen onder NOEL, Gezonde wijken.

Overzicht van de ateliers in omgeving Nijmegen:

Overzicht van de ateliers in Nijmegen stad:

image

Wat zien we als ontwikkelingen

Door de huidige ontwikkelingen rondom de transities met hierbij de komst van sociale wijkteams in de regio zijn er andere dynamieken in de wijken ontstaan. Dit veranderende speelveld met nieuwe partners gericht op samenwerking biedt kansen voor het gezamenlijk oppakken van gezondheidsthema’s in de wijk.

Afbeelding: VGZ

Bijbehorende links & documenten